Świadczymy usługi związane z zatrudnieniem i rekrutacją pracowników z Ukrainy.

Zatrudnienie obywateli ukraińskich może okazać się dobrym sposobem na ograniczenie kosztów płac i pozyskanie zaangażowanego w pracę personelu. Bliskość kulturowa i językowa gwarantują szybką adaptację zawodową w nowych warunkach. Zapewniamy personel wykwalifikowany i pomocniczy w branżach: budownictwo, rolnictwo, produkcja, transport, usługi montażowe, pakowania, utrzymania czystości, usługi fryzjersko-kosmetyczne i t.d.

Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców

     Zatrudniając obcokrajowca należy złożyć ,,Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Niniejszy dokument pełni dwie funkcje. Po pierwsze służy jako legalizacja zatrudnienia obcokrajowca i należy go dołączyć do akt osobowych pracownika. Po drugie ten dokument jest niezbędny w przypadku, gdy pracodawca chce zatrudnić obcokrajowca w swojej firmie. Za pośrednictwem tego właśnie dokumentu obcokrajowiec otrzyma wizę roboczą w kraju swojego pochodzenia. Bardzo często jest również tak, że obcokrajowiec przychodzi już z ważną wizą do pracy w Polsce. To oznacza, że inny pracodawca zaprosił cudzoziemca do pracy w Polsce, ale zrezygnował z jego dalszego zatrudniania. Mimo to nowy pracodowca powinien złożyć wyżej wymienione oświadczenie  i dopiero od tego momentu może legalnie zatrudnić obcokrajowca.

 

Poniżej przedstawiamy informację ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Republiki Armenii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

 

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Armenii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

 

Oświadczenie musi być zarejestrowane przed podjęciem pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca).Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, kompletnie i wydrukowane w dwóch egzemplarzach.

Zarejestrowane oświadczenie pracodawca, który je złożył odbiera osobiście. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może zostać wydane:

  • innemu pracownikowi firmy legitymującemu się pisemnym upoważnieniem pracodawcy, który złożył oświadczenie,
  • innej osobie (nie będącej pracownikiem firmy) legitymującej się pisemnym pełnomocnictwem, opłaconym opłatą skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
  • innej osobie (członek rodziny) legitymującej się pisemnym upoważnieniem.

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, powinien złożyć wniosek o wydanie dla tego cudzoziemca zezwolenia na pracę. Jeżeli cudzoziemiec był poprzednio zatrudniony u wnioskodawcy na podstawie oświadczenia przez okres powyżej 3 miesięcy na takim samym stanowisku jak we wniosku o wydanie zezwolenia, zezwolenie jest wydawane w trybie uproszczonym (bez informacji starosty) pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia, umowy uwzględniającej warunki zadeklarowane w oświadczeniu oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były wymagane).

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy